Karta Podarunkowa

 

Karta Podarunkowa

 

Nie masz pomysłu na prezent? Nie jesteś pewna / pewien czy trafisz z rozmiarem lub w gust osoby, którą chcesz obdarować? Proponujemy Kartę Podarunkową La Vantil, którą możesz doładować dowolną kwotą i w eleganckiej formie przygotować na prezent. Środki na karcie ważne są aż rok od daty zakupu. 

 

 

 

Regulamin Karty Podarunkowej La Vantil

1. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

a. Wydawca –JS Sp. z o.o. Z siedzibą ul. Smoluchowskiego 1, 20-474 Lublin

b. Salon Sprzedaży – położony na terytorium Polski, wchodzący w skład Sieci La Vantil punkt sprzedaży Towarów, oznaczony symbolem akceptacji Kart Podarunkowych La Vantil;

c. Karta Podarunkowa La Vantil – karta oraz zawarte na niej punkty, które stanowią razem elektroniczny bon towarowy – elektroniczny odpowiednik bonu towarowego - wydana na okaziciela, uprawniająca Użytkownika do jej realizacji w Salonie Sprzedaży,

d. Nabywca - osoba, która w Salonie Sprzedaży dokonuje przekazania środków na rzecz Wydawcy w dowolnej wysokości wartości nie przekraczającej 500 zł przeliczanych na punkty, w zamian za co otrzymuje od Wydawcy Kartę Podarunkową La Vantil;

e. Użytkownik - posiadacz Karty Podarunkowej La Vantil, przedstawiający ją do realizacji w Salonie Sprzedaży.

f. Towary - rzeczy oferowane do sprzedaży w Salonach Sprzedaży; 

2. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej La Vantil (wraz z zapisanymi na niej punktami), a następnie do przyjmowania jej do realizacji w Salonach Sprzedaży. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie nie przekraczającej 500 zł oraz do realizacji Karty Podarunkowej La Vantil w Salonach Sprzedaży w okresie ważności Karty Podarunkowej La Vantil.

3. Środki pieniężne przekazane przez Nabywcę zgodnie z punktem 2 powyżej przechodzą w całości na własność Wydawcy w momencie wydania Karty Podarunkowej La Vantil.

4. Wartość Karty Podarunkowej La Vantil wyrażona w PLN równa jest ilości punktów na niej zawartych. 1 (słownie: jeden) punkt równy jest wartości 1 zł (słownie: jeden złoty).

5. W momencie gdy Użytkownik zawrze z Wydawcą umowę sprzedaży Towarów, przedstawiając do realizacji Kartę Podarunkową La Vantil, suma punktów zgromadzonych na Karcie Podarunkowej La Vantil zostanie pomniejszona o liczbę punktów odpowiadającą kwocie ceny należnej Wydawcy za sprzedane Towary.

6. W momencie pomniejszenia sumy punktów zgromadzonych na Karcie Podarunkowej La Vantil o liczbę punktów odpowiadającą kwocie ceny należnej Wydawcy za Towary nabyte z użyciem Karty Podarunkowej La Vantil, nastąpi umorzenie nierzytelności przysługującej Wydawcy wobec Użytkownika z tytułu ceny sprzedaży Towarów w kwocie równej liczbie punktów, o które pomniejszona zostanie suma punktów zgromadzonych na Karcie Podarunkowej La Vantil.

7. Karta Podarunkowa La Vantil nie podlega wymianie na środki pieniężne.

8. Karta Podarunkowa La Vantil zachowuje ważność przez rok od dnia jej wydania Nabywcy. W momencie wydania Karty Podarunkowej La Vantil następuje jej aktywacja. Karta Podarunkowa La Vantil nie aktywowana przez Wydawcę jest nieważna. Okres ważności Karty Podarunkowej La Vantil nie może zostać przedłużony. W salonach La Vantil istnieje możliwość doładowywania karty dowolną kwotą w okresie trwania jej ważności.

9. Karta Podarunkowa La Vantil może być realizowana wyłącznie po aktywacji w Salonach Sprzedaży.

10. Przekazanie Nabywcy Karty Podarunkowej La Vantil ma miejsce jedynie w Salonie Sprzedaży.

11. Salon Sprzedaży nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe La Vantil, które zostały utracone (lub uszkodzone) po ich wydaniu Nabywcy.

12. Realizacja Karty Podarunkowej La Vantil przez Użytkownika będzie stanowiła ważną transakcję nawet w wypadku, gdy Użytkownik wejdzie w posiadanie Karty Podarunkowej La Vantil w sposób nieuprawniony.

13. W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Karty Podarunkowej La Vantil Użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia.

14. Użytkownik dokonuje realizacji Karty Podarunkowej La Vantil poprzez przedstawienie personelowi Salonów Sprzedaży Karty Podarunkowej. Personel dokona pobrania z Karty liczby punktów odpowiadającej cenie Towaru nabytego przez Użytkownika od Wydawcy.

15. Nabywca jest zobowiązany do poinformowania Użytkownika, że Karta Podarunkowa La Vantil:

a. może być zrealizowana wyłącznie w Salonach Sprzedaży La Vantil;

b. nie podlega wymianie na środki pieniężne;

c. posiada termin ważności, po którym nie może być zrealizowana.

16. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej La Vantil w przypadku

a. upływu terminu ważności Karty Podarunkowej La Vantil,

b. uszkodzenia Karty Podarunkowej La Vantil w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na Karcie Podarunkowej La Vantil.

17. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej La Vantil w dniach, w których brak jest technicznej możliwości realizacji Karty Podarunkowej La Vantil, w szczególności niemożności uzyskania połączenia z systemem informatycznym Wydawcy.

18. Wydawca nie odpowiada za skutki braku możliwości realizacji Karty Podarunkowej La Vantil wynikające z okoliczności, za które Wydawca nie ponosi odpowiedzialności, w tym w szczególności wynikające z utraty przez Salony Sprzedaży La Vantil połączenia elektronicznego lub telefonicznego z systemem informatycznym Wydawcy.

19. W przypadku gdy pomimo upływu terminu ważności Karty Podarunkowej La Vantil punkty zawarte na Karcie Podarunkowej La Vantil pozostaną niewykorzystane, Użytkownikowi nie przysługuje prawo zwrotu środków pieniężnych przekazanych Wydawcy.

20. W przypadku gdy cena Towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty Podarunkowej La Vantil będzie wyższa niż ilość odpowiadających jej punktów zapisanych na Karcie Podarunkowej La Vantil, Użytkownik zobowiązany będzie dopłacić różnicę gotówką lub kartą płatniczą.

21. W przypadku gdy Cena Towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty Podarunkowej La Vantil będzie wyższa niż liczba odpowiadających jej punktów zawartych na Karcie Podarunkowej La Vantil, Użytkownik może wykorzystać punkty zawarte na innej Karcie Podarunkowej La Vantil.

22. Wszelkie reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi La Vantil będą rozpatrywane przez Wydawcę w drodze pisemnej w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika.

23. Reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi La Vantil mogą być składane w Salonach Sprzedaży La Vantil w godzinach pracy tych Salonów lub listownie na adres siedziby Wydawcy.

24. W przypadku zwrotu Towarów nabytych w Salonach Sprzedaży La Vantil przy użyciu Karty Podarunkowej La Vantil Użytkownik otrzyma od Wydawcy nowe punkty w liczbie odpowiadającej cenie Towarów podlegających zwrotowi. Nowe punkty będą zapisane na tej samej Karcie Podarunkowej La Vantil Użytkownikowi w momencie dokonywania zwrotu Towarów. Ważność karty nie zostaje przedłużona.

25. W przypadku gdy Karta Podarunkowa La Vantil zostanie uszkodzona w stopniu uniemożliwiającym jej prawidłową eksploatację Użytkownik, pod warunkiem wydania obsłudze Salonów Sprzedaży uszkodzonej Karty Podarunkowej La Vantil, otrzyma nową Kartę Podarunkową La Vantil, która zostanie zasilona przez Wydawcę punktami w takiej samej liczbie, jaka będzie znajdować się na uszkodzonej Karcie Podarunkowej La Vantil w chwili jej wydania Wydawcy. Wydanie Użytkownikowi nowej Karty Podarunkowej La Vantil nastąpi, w tym samym Salonie Sprzedaży, nie później niż w terminie 30 dni licząc od dnia wydania obsłudze Salonów Sprzedaży uszkodzonej Karty Podarunkowej La Vantil. Nowa Karta Podarunkowa La Vantil, którą Wydawca wyda Użytkownikowi zgodnie z postanowieniem niniejszego punktu, będzie miała okres ważności, który zakończy się w dniu upływu terminu ważności przewidzianego dla uszkodzonej Karty Podarunkowej La Vantil.

26. Użytkownik poprzez wpłatę środków pieniężnych Wydawcy oraz odbiór Karty Podarunkowej La Vantil oświadcza,  że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać.

27. Użytkownik poprzez przedstawienie personelowi Salonów Sprzedaży Karty Podarunkowej La Vantil do realizacji oraz  odbiór w Salonie Sprzedaży Towarów nabytych z użyciem Karty Podarunkowej La Vantil potwierdza zlecenie dokonania użycia Karty Podarunkowej La Vantil w takim zakresie, w jakim użycie karty będzie wynikać z dokumentacji posiadanej przez Wydawcę.

28. Karta Podarunkowa La Vantil nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego, nie jest kartą płatniczą.

29. Wydanie Karty Podarunkowej La Vantil Użytkownikowi nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Użytkownik, na żądanie zgłoszone Wydawcy najpóźniej w momencie wydawania Karty Podarunkowej La Vantil, ma prawo, na dowód dokonania wpłaty wydawcy środków pieniężnych, otrzymać od Wydawcy jedynie pisemne pokwitowanie nie stanowiące paragonu fiskalnego ani faktury vat.

30. Możliwość sprawdzenia środków na karcie podarunkowej odbywa się w dowolnym Salonie Sprzedaży La Vantil.

31. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy obowiązującego prawa.

32. Prawo interpretacji i stosowanie niniejszego regulaminu przysługuje zarządowi JS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie.

Menu podstrony