Regulamin Karty Klienta La Vantil/Grejs

REGULAMIN PROGRAMU

„KARTA KLIENTA LA VANTIL/GREJS”

 

§ 1
Definicje

 

1. Organizator - organizatorem Programu „Karta Klienta La Vantil/Grejs” jest JS Sp. z o.o. z siedzibą ul. Smoluchowskiego 1, 20-474 Lublin, NIP 9461914180, REGON 430817969, KRS 0000163522;

2. Regulamin – niniejszy regulamin Karty Klienta La Vantil/Grejs, który stanowi podstawę działania Programu oraz określa prawa i obowiązki Posiadacza Karty Klienta, w szczególności korzyści płynące z tytułu jej posiadania;

3. Uczestnik/Posiadacz – osoba, która spełniła warunki konieczne do udziału w Programie „Karta Klienta La Vantil/Grejs” zgodnie z niniejszym Regulaminem;
4. Formularz zgłoszeniowy – drukowany formularz zgłoszeniowy dostępny w Salonach;

5. Formularz online – formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Organizatora: www.lavantil.pl/klub-lavantil-grejs
6. Karta – karta LA VANTIL/GREJS wydawana przez Organizatora Programu Uczestnikowi, zgodnie z niniejszym Regulaminem, opatrzona niepowtarzalnym numerem i potwierdzająca uprawnienie Uczestnika do udziału w Programie;
7. Przywileje – uprawnienia przyznawane Uczestnikom przez Organizatora, z tytułu udziału w Programie;
8. Salon – każdy z salonów firmowych LA VANTIL i GREJS, których lista znajduje się na stronie www.lavantil.com w zakładce „Adresy sklepów”.

 

§ 2
Postanowienia ogólne

 

1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad działania Programu „Karta Klienta La Vantil/Grejs”, w szczególności przedstawienie praw i obowiązków Uczestnika, a także Przywilejów z tytułu udziału w Programie.

2. Posiadanie Karty Klienta La Vantil/Grejs jest dobrowolne i nieodpłatne.

3. Posiadaczem Karty Klienta La Vantil/Grejs może zostać osoba, która skończyła 18 lat.

 

§ 3
Uczestnictwo w Programie

 

1. Warunkiem przystąpienia do Programu „Karta Klienta La Vantil/Grejs” jest prawidłowe wypełnienie pól obowiązkowych i własnoręczne podpisanie formularza zgłoszeniowego w Salonie stacjonarnym La Vantil lub Grejs albo uzupełnienie formularza online na stronie www.lavantil.pl/klub-lavantil-grejs. Uczestnik wstępujący do Programu jednoznacznie akceptuje niniejszy regulamin.

2. Uczestnik, który spełnił warunki uczestnictwa w programie otrzyma Kartę Klienta La Vantil/Grejs w Salonie La Vantil lub Grejs od sprzedawcy bezpośrednio po wypełnieniu i podpisaniu formularza zgłoszeniowego lub samodzielnie odbierze Kartę w dowolnym Salonie w przypadku wypełnienia formularza online.

3. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z § 5.

4. Zakończenie uczestnictwa w programie następuje na pisemny wniosek Uczestnika, który winien

być złożony w dowolnym Salonie La Vantil lub Grejs lub przesłany na adres JS Sp. z o.o. z siedzibą ul. Smoluchowskiego 1, 20-474 Lublin z dopiskiem Karta Klienta La Vantil/Grejs bądź wysłany pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

5. Dobrowolne wypisanie się z programu (cofnięcie zgody na gromadzenie, przetwarzanie,  wykorzystywanie w celach marketingowych danych osobowych lub na otrzymywanie informacji handlowych drogą telefoniczną, pocztową lub elektroniczną) jest jednoznaczne z niemożliwością dalszego korzystania z Karty La Vantil/Grejs oraz z przywilejów uczestnictwa w Programie.

6. Uczestnik, który dobrowolnie wypisał się z Programu, a nadal posiada Kartę La Vantil/Grejs może ponownie do niego przystąpić. Warunkiem jest okazanie Karty w dowolnym Salonie i ponowne wypełnienie oraz podpisanie formularza zgłoszeniowego, co z kolei daje możliwość przywrócenia przywilejów uczestnictwa w Programie.

 

§ 4
Przywileje uczestnictwa w Programie

 

 

1. Każdy Uczestnik Programu „Karta Klienta La Vantil/Grejs” jest uprawniony do skorzystania z dodatkowych przywilejów, które będą pojawiały się okresowo, a dotyczyć będą promocji towarów. 2. JS Sp z o.o. zastrzega sobie prawo do dowolnego kształtowania akcji promocyjnych oraz przywilejów uczestnictwa.

3. Informacje o aktualnych przywilejach Uczestników będą przekazywane drogą elektroniczną, telefoniczną, pocztą tradycyjną lub za pomocą nośników reklamowych w Salonach La Vantil/Grejs. Organizator nie odpowiada za niedostarczanie powyższych informacji do Uczestnika Programu.

4. Uczestnik uprawniony jest do skorzystania z Przywileju wyłącznie po uprzednim okazaniu Karty w Salonie.

5. Przywileje wynikające z uczestnictwa w Programie „Karta Klienta La Vantil/Grejs” nie łączą się z pozostałymi akcjami promocyjnymi.

 

§ 5
Dane Osobowe

 

1. Uczestnicy, poprzez wypełnienie prawdziwymi danymi formularza zgłoszeniowego i złożenie

podpisu na Formularzu zgłoszeniowym, wyrażają zgodę na:

- gromadzenie swoich danych osobowych przez Organizatora - firmę JS Sp. z o.o. z siedzibą ul. Smoluchowskiego 1, 20-474 Lublin, KRS 0000163522 i firmę VERCOM Sp. z o.o. /REDLINK ul. Arcybiskupa Antoniego Baraniaka 88, 61-131 Poznań w celach związanym z Programem oraz

- na wyłączne ich przetwarzanie i wykorzystywanie w celach marketingowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst. jedn. Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 ze zm.). przez JS Sp. z o.o. Z siedzibą ul. Smoluchowskiego 1, 20-474 Lublin oraz

- na otrzymywanie informacji handlowych drogą telefoniczną, pocztową lub elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) pochodzących od JS Sp. z o.o. z siedzibą ul. Smoluchowskiego 1, 20-474 Lublin.

2. Administratorem bazy jest Organizator. Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.10.1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z dnia 29.10.1997 r. z późn.zm.) podanie danych osobowych jest dobrowolne, a ponadto każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Zmiany można dokonać przesyłając nowe dane mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. albo wypełniając formularz aktualizacji danych w wybranym Salonie La Vantil/Grejs.

§ 6
Informacje o karcie

 

1. Wydawcą i Właścicielem Karty Klienta La Vantil/Grejs jest JS Sp. z o.o. z siedzibą ul. Smoluchowskiego 1, 20-474 Lublin

2. Karta Klienta La Vantil/Grejs:

- jest kartą plastikową z kodem kreskowym;

- nie jest kartą płatniczą i nie posiada określonego terminu ważności;

- nie może być odstępowana osobom trzecim ani użytkowana przez nie zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie.

3. W przypadku zagubienia, kradzieży lub uszkodzenia Karty Uczestnik zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu w dowolnym Salonie La Vantil lub Grejs lub w formie e-mailowej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Na prośbę Uczestnika zostanie wydana nowa Karta. Karta zostanie aktywowana w terminie do 14 dni.

4. Uczestnik Programu „Karta Klienta La Vantil/Grejs” wyraża zgodę firmie JS Sp. z o.o. z siedzibą ul. Smoluchowskiego 1, 20-474 Lublin na zbieranie i analizowanie danych związanych z zakupami Klienta w Salonach La Vantil/Grejs.

5. Organizator Programu zastrzega sobie prawo do unieważnienia karty w dowolnym terminie bez podania przyczyn i bez prawa do ubiegania się przez Klienta o odszkodowanie.

 

§ 7
Ustalenia końcowe

 

1. Organizatorzy Programu w żadnym przypadku nie ponoszą odpowiedzialności w razie wyłączenia z promocji Salonu La Vantil/Grejs.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

3. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna:

a. w siedzibach sklepów La Vantil i Grejs

b. w serwisie internetowym www.lavantil.pl

c. w siedzibie firmy „JS Sp. z o.o.”

4. Wszelką korespondencję do Organizatorów należy kierować na adres JS Sp. z o.o. z siedzibą ul. Smoluchowskiego 1, 20-474 Lublin z dopiskiem Karta Klienta La Vantil/Grejs.

5. JS Sp. z o.o. z siedzibą ul. Smoluchowskiego 1, 20-474 Lublin zastrzega sobie prawo do zakończenia programu w dowolnym momencie bez konieczności podawania przyczyn, za uprzednim jednomiesięcznym powiadomieniem. Powiadomienie o zakończeniu programu nastąpi za pomocą strony internetowej www.lavantil.pl oraz w Salonach La Vantil i Grejs.

6. JS Sp. z o.o. z siedzibą ul. Smoluchowskiego 1, 20-474 Lublin zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do Regulaminu.  Powiadomienie o wprowadzonych zmianach do programu nastąpi poprzez stronę internetową: www.lavantil.pl oraz w Salonach firmowych.

7. Prawo interpretacji i stosowanie niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi JS Sp. z o.o.
z siedzibą w Lublinie.